Produktkoncept

ELSY

ELSY K302

ELSY är Thorebs intelligenta E/E-arkitektursystem. Med ELSY i fordonet, får ägaren ett på­litligt elsystem. Om det ändå skulle bli något fel, är det enkelt att hitta, antingen genom att titta på fordons­datorns display, eller genom att ansluta en bärbar dator med Thorebs service­applikation. Om fordonet utgör en del av Thorebs realtidssystem, kan även felmeddel­anden och dia­gnostik fås från fordonet via Internet.

Read More: ELSY

REALTIDS­INFORMATION

RealTimeInfo2

Thoreb tillhandahåller använd­bar real­tidsinformation för såväl förare, passagerare, trafik­huvudmän, trafik­ledare som verkstads­personal, via intuitiva, grafiska användargränssnitt. I real­tid kan fordonen kontinu­erligt skicka rapporter och larm, baserat på en mängd ingångs­värden. Information kan till­handa­hållas tredje part i standardformat och presenteras som rapporter för olika använd­argrupper.

Read More: Realtidsinformation

KOMMUNIKATIONS­NAV

network2

Thorebs kommunikationsnav fungerar som router/gateway för hela fordonet. Förutom att vidarebefordra all information från fordonets chassi-CAN till andra delar i fordonssystemet, styrs information mellan olika delsystem i fordonet, så väl som till och från system utanför fordonet, via i första hand 3G/4G.

Read More: Kommunikationsnav

DRIVER IN COMMAND

DriverInCommand2

Thoreb har en mängd lösningar som förbättrar förarmiljön, hjälper föraren under dagen, och dessutom hjälper föraren att betjäna passagerarna. Som användargränssnitt finns olika displayer att välja mellan, lämp­liga för olika typer av instal­lationer. Dessutom har Thoreb knappaneler som kan integreras med vårt ELSY, för upp till 96 brytare.

Read More: Driver in Command

EFMS

vatten2

Thorebs Eco Driving and Fuel Management System (EFMS) hjäl­per föraren att köra så såväl bränsle­kostnaden  som bränsle­förbrukning­en minskar. Samti­digt påverkas förarens körstil till det bättre, vilket leder till ökad passagerarkomfort. EFMS registrerar när föraren gasar så häftigt att accelerationen upp­levs som obehag­lig. Förutom att registrera acceleration, tas det hänsyn till den sidledes accelerationen.

Read More: Eco Driving and Fuel Management System

INFOTAINMENT

Infotainment2

Thoreb erbjuder ett flexibelt och kraftfullt infotainment­system, med högupplösta färg­displayer i olika stor­lekar och för olika monterings­alternativ. Nyttig trafikinformation och reklam visas för passagerarna, baserat på fordonets utsättning och position. Infotainment­systemet kan anslutas till fordonets högtalaranlägg­ning, vilket möjliggör automatiskt utrop av tur­information.

Read More: Infotainment

VOITH DIAGNOSTICS

Voith2

Thoreb har ett unikt diagnos­tiksystem, som när som helst via Internet ger tillgång till infor­mation från Voiths växel­låde­system. Thorebs fordons­dator känner av om ett fel uppstår och skickar ett text­meddelande, eller e-brev till berörda personer. Dessa kan omedel­bart se all information rörande växellådan via en smartphone/dator och en vanlig webbläsare.

Read More: Voith Diagnostics

e-Ticket

eTicket2

Med Thorebs eTicket i bussen, är det enkelt att validera biljetter baserade på QR-kod, när man stiger ombord. Det spelar ingen roll om QR-koden visas i en smartphoneapp, på en läsplatta, eller har skrivits ut på papper. Visa bara upp QR-koden för Thorebs QR-kod­läsare. Biljettens status visas omedel­bart på förardisplayen och på läsaren. 

Read More: e-Ticket

RESE­INFORMATION

TravellerInfo2

Prognoser över avgångstider samt information om inställda turer och hållplatser kan visas för resenärer på hållplats­skyltar. Prognoser finns till­gängliga för tredjepartsleveran­törer via SIRI 1.0 XML-protokol­let. Dessutom kan passagerare se statusen för anslutande linjer ombord på bussarna, tillsam­mans med annan användbar information.

Read More: Reseinformation

FJÄRRDIAGNOSTIK

EarlyWarning2

Thoreb har ett flertal lösningar som ger fordonsdiagnostik en helt ny innebörd. Våra kunder får varningar och meddelanden i realtid från fordonet, via SMS, e-post och via webbapp­likationer. Viktiga händelser kan rappor­teras 24 timmar om dygnet, oavsett var du befinner dig.

Read More: Fjärrdiagnostik

VIDEOÖVER­VAKNING

Video 02

Fler och fler upptäcker för­delarna med videoövervakning ombord, som ett led i att förbättra säkerheten inom kol­lektivtrafiken, för såväl förare som passagerare. Vårt video­övervaknings­system (VSS) är specifikt utvecklat för kollektiv­trafiksektorn och kan inte­greras med funktionaliteten i vårt övriga fordonssystem, vilket resulterar i en mängd fördelar.

Read More: Videoövervakning

TRAFIKLJUS­PRIORITET

TLP 2

Thoreb har system som auto­matiskt ger fordon prioritet då de närmar sig korsningar med trafikljus. Därigenom kan för­seningar undvikas och trafik­flödet blir jämnare. Föraren behöver inte göra något utan kör bara som vanligt. Instal­lation och konfigurering är snabbt gjord oavsett vilken styrenhet som används för trafikljusen.

Read More: Trafikljusprioritet

PASSAGERAR­RÄKNING

TMi

Thorebs automatiska passa­gerar­räknar­system ger svar på frågor som "hur många passa­gerare steg av och på vid varje hållplats?" och "hur hög är be­läg­gningen varje tur?". Genom att använda sig av stereo 3D-kamera­teknologi tillsam­mans med den senaste bild­behand­lingstekniken, är det enkelt att räkna samtliga av- och på­stigande passagerare. Nog­grann­heten är 98 %, även under svåra förhållanden.

Read More: Passagerarräkning

Rapporter

Reports2

Thorebs rapportsystem utgörs av en webbaserad applikation där använd­aren kan studera vald infor­mation som loggats i fordonen. Det finns en mängd standardrapporter, t ex över antal passagerare, punktlighet, resegaranti, ståtider, hastighet, körsträckor, bränsle­förbrukning och fel i fordonen. Rapporterna är tillgängliga genom Thorebs lösenordsskyddade inlogg­nings­portal.

Read More: Rapporter

BIRD VIEW

Voith2

Döda vinkeln är ett allvarligt problem i alla fordon. Ju större fordon, ju större blir området som döljs. För bussar kan döda vinkeln dölja fotgängare, cyklister, eller till och med bilar. Med Thorebs Bird View-system får föraren en virtuell 360°-vy av fordonets omgiv­ningar ur ett fågelperspektiv. Därmed blir problemet med döda vinkeln till ett minne blott.

Read More: Bird View

TRAFIKLEDNING

TMi

Thoreb erbjuder en mängd funktioner för att underlätta den dagliga trafiklednigen. Trafiken kan studeras i realtid, med information om punkt­lighet, fordonens position, etc. både på en karta och i tabeller. Dessutom går det att kommu­nicera med föraren via både text- och röstmeddelanden, samt han­tera överfallslarm från fordon. Dessutom kan Thorebs webbaserade applikation Early Warning visa dia­gnos­meddelan­den i realtid från fordonens CAN-system.

Read More: Trafikledning